Distance Variation Monitoring with Wireless Two-way Interferometry (Wi-Wi)

authors:: Bhola Raj Panta, Kohta Kido, Satoshi Yasuda, Yuko Hanado, Seiji Kawamura, Hiroshi Hanado, Kenichi Takizawa, Masugi Inoue, Nobuyasu Shiga, 2019 link:: http://myukk.org/SM2017/article.php?ss=2212 doi:: 10.18494/SAM.2019.2212

Abstract